Maarten van Rossem

Wonderlijke reacties op Wilders' toespraak

Door Maarten van Rossem - 17-09-2010 - 37 reactiesklik om een oordeel te geven!

Ik heb met verbazing zitten kijken naar de toespraak die Geert Wilders onlangs heeft gegeven in New York; niet zozeer om de speech zelf, maar om de reacties die we vervolgens zagen in Nederland. Onmiddellijk na zijn speech klonken hier geluiden dat het een heel gematigde speech was. Het zou zelfs een uitgestoken hand zijn naar de komende partners CDA en VVD. Redelijk, luidde kort samengevat de teneur van de recensies op de speech. Ook de dagen erna hoorde je steeds hetzelfde geluid.
Maar welbeschouwd was het weer de bekende Wilderiaanse nonsens. Wie de speech naleest op de website van de PVV ziet dat Wilders bijvoorbeeld vreest voor de sharia in New York als er nu geen daad wordt gesteld. Denkt iemand nou echt dat de sharia binnenkort in New York wordt toegepast? Het is volstrekte kletskoek.
Ook heeft Geert Wilders bezwaar tegen de tolerantie die wij hebben tegenover moslims omdat zij niet tolerant zouden zijn tegenover ons, het westen. Ik wil er graag op wijzen dat het in Nederland, Europa en ook de Verenigde Staten slechts gaat om een kleine minderheid moslims die niet tolerant zijn tegenover andere groepen. Dit punt is onlangs ook gemaakt door de burgemeester van New York Bloomberg en president Obama. Wij moeten intolerant zijn om onze tolerantie te redden, maar die tolerantie wordt helemaal niet wezenlijk bedreigd.
Wilders zegt verderop in zijn speech, en dat heeft de televisiejournaals ook gehaald, dat ‘the West never harmed the islam before they harmed us’. Op zijn minst curieus als je kijkt wat er in de afgelopen decennia is gebeurd in het Midden-Oosten en de aanpalende gebieden. Ik vind het wel een hele wonderlijke interpretatie van het recente verleden. Ook opvallend dat de historici Rutte en Verhagen hier niet even een kanttekening bij hebben geplaatst. Onze beroepsgroep holt zienderogen achteruit.
Terug naar de woorden van Wilders. We zijn zo bekend met de terminologie van Wilders dat we nu al opgelucht ademhalen als hij ergens een ‘normale’ speech geeft. Het is daarom ook des te bevreemdender dat de toekomstige premier van Nederland tijdens de speech niet even ging luisteren, maar op dat moment met vrinden ravioli zat te eten. Hij vond het ook niet nodig om er iets van te zeggen. Wat doet Rutte de volgende keer als er een gebeurtenis plaatsvindt die ons mogelijk schade kan berokkenen?17 Reacties op Wonderlijke reacties op Wilders' toespraak

webmaster Nieuw Religieus Peil
op 05-11-2010 om 08:38

Burgemeester Bloomberg heeft er alle belang bij om moslims te vriend te houden. Hij heeft n.l. zakelijke belangen in de Arabische wereld.
Zo richt het Bloomberg-concern zich op informatie die is toegesneden op de islamitische zakelijke markt. Ook is het Bloomberg-concern betrokken bij een islamic finance toegang bij het Dubai International Financial Centre (DIFC).
Zie: http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/3901

Lisette Abdel Kawy-de Groot
op 23-10-2010 om 08:38

Wat Michiel van der Werff zegt :"de overlastgevende Marokkanen in Nederland waar Wilders het altijd over heeft juist meestal geseculariseerde tweede en derde generatie allochtonen zijn. Die hebben dus vrij weinig te maken met de Islam. Jan-Dirk de Jong heeft daar nog onderzoek naar gedaan... "
Dit schijnt niemand meer te zien . Deze groep verzieken het voor de Moslims die de Islam belijden zoals hij belijd moet worden volgens de Koran, En dat is heel anders als wat de meeste Marokanen laten zien. Dus laat Wilders zich op deze mensen concentreren en niet op de Islam, tenzij hij er iets vanaf weet.....Maar dat geloof ik niet.
Mensen die in de maatschappij een storende factor zijn en oproer veroorzaken. Dit zijn niet de Moslims, het zijn de meeste Marokanen in Nederland en Wilders.
En met Albert Nesloeb ben ik het ook helemaal eens.New York zou niet eens een tweede Mekka kunnen worden. Tenzij het de ligging heeft op de aarde van de echte Mekka.
En dat kan dus nooit.

Eduard Filusch
op 08-10-2010 om 08:38

Het is inderdaad curieus dat men de toespraak van Wilders in NY als een handreiking kwalificeerde... Wellicht qua vorm, maar toch niet qua inhoud? Het is toch vreemd dat ook doorgewinterde politici en critici zich helemaal blindstaren op de vorm van de toespraak en de inhoud kennelijk niet meer meekrijgen of onbelangrijk vinden! Ik denk dat Wilders zich een ons heeft gelachen...Hij bepaalt, hij doet, hij zegt wat hij wil en de rest probeert met angst en beven de nukken van deze "godheid" een of andere positieve duiding te geven. Maxim Verhagen had er natuurlijk alle belang bij dat de vreemde conclusie wordt getrokken dat Wilders zich aan de "vormele" beleefdheidsregels houdt.

Eduard Filusch
op 08-10-2010 om 08:38

@ Frank Orlemans
U schrijft: "Nu wij te maken krijgen met de opkomst van een andere Godsdienst, die qua moraal en ethiek nog conservatiever is dan de Christelijke, wordt deze Godsdienst met open armen ontvangen door onze progessieve medeburgers. Sterker nog, men biedt deze godsdienst alle ruimte definitief te wortelen en vooral te groeien binnen onze samenleving d.m.v. subsidiëring (..) Tevens worden kritikasters van deze nieuwe Godsdienst weggezet als zijnde bruinhemden en facisten (..) Dit alles onder luide instemming van onze progessieve vrienden."

Beste Frank Orleman, ik begrijp niet waar u die constatering vandaan haalt dat "progressieve medeburgers" kort gezegd de Islam met open armen binnenhalen. Verder is mij onduidelijk wat u bedoelt met progressieven in onze huidige tijd. Hoe dan ook, volgens mij gaat het niet om wie of wat er stond te juichen, maar dat principes van onze grondwet en samenleving worden nageleefd: gelijkheidsbeginsel, vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting. Zover ik kan concluderen waren de meeste progressievelingen in het verleden waar u het over hebt uiteindelijk voor een duidelijkere realisering van deze principes in de samenleving. Dat u nu handhaving van deze principes gelijkstelt met progressieve mensen (links?-liberaal? of linksliberaal?) die juichend de Islam binnenhalen is curieus. Zolang de overgrote meerderheid van moslims onze wetten en regels respecteren is er niets aan de hand.
U spreekt verder over DE christelijke godsdienst en DE Islam en trekt de conclusie dat DE Chr Godsd. qua moraal en ethiek minder conservatief is dan DE Islam. Mag ik opmerken dat het beide verzamelbegrippen zijn die elk vele varianten kent van die godsdienstige stroming (van zeer liberaal tot uiterst conservatief) en als zodanig niet zomaar met elkaar te vergelijken zijn. Misschien moet u eens uitleggen hoe u tot die conclusie komt. En misschien moet u zich afvragen hoe betrouwbaar die conclusie is?
En welke ethische waarden en normen uit die verstikkende tijd van voor die glorieuze massaprotesten van progressieven zijn er geschrapt?
Verder verbaast het me dat u kennelijk godsdienst lijnrecht tegenover progressief plaatst met beide totaal verschillende ethische principes... Is dat wel zo? Wat zijn dan die progressieve ethische principes en waarin verschillen ze zo?
Goed, ik benieuwd....

Chiel Madern
op 30-09-2010 om 08:38

Houd de bevolking dom en bang = gouden formule. Werkt gegarandeerd! Volledig met Maarten eens dat de reacties onbegrijpelijk zijn. Zelfs veel politici zijn zo gehersenspoeld door de Wilders-onzin dat ze niet meer vreemd opkijken van zijn woorden. Als hij het maar lang genoeg blijft herhalen word zijn aanhang steeds groter. Langzaam maar zeker worden hele culturen tegen elkaar opgezet...

frank orlemans
op 28-09-2010 om 08:38

Geachte,

Als kind van de jaren zestig moet mij iets van t hart. Ik heb altijd enorm respect gehad voor de progessieve jongeren die in opstand kwamen tegen de destijds heersende macht van de Regenten en de Kerk. Vooral de elkaar overlappende belangen van beide machten waren een doorn in het oog van het progessieve volksdeel. Er is ferm geprostesteerd en er werden harde ondergrondse acties gevoerd. Vooral de Kerk moest het ontgelden. De Paus was niets minder dan een massamoordenaar en er verschenen zelfs posters waarop een prijs, ik meen 15.000 gulden, op het hoofd van de Paus werd gezet. Vele Christenen voelden zich gekrenkt en verhieven hiertegen hun stem. Dit werd met gehoon ontvangen. Men vond Christenen niets anders dan kleinzielige zeurneuzen die geen kritiek dulden. Ook werden heersende ethische waarden en normen door de vele ferme protesten uit het Burgerlijk Wetboek geschrapt en vervangen door het o.a. recht op abortus en de acceptatie van homofilie.
Dankzij onze progessieve burgers werd Nederland bevrijd van het verstikkende juk welke Kerk, Regenten en bekrompen burgerij over ons heen hadden gelegd. Uit de grond van mijn hart zeg ik dan ook: dank jullie wel, progessieve medeburgers.
Echter, wat schertst mijn verbazing heden ten dage. Nu wij te maken krijgen met de opkomst van een andere Godsdienst, die qua moraal en ethiek nog conservatiever is dan de Christelijke, wordt deze Godsdienst met open armen ontvangen door onze progessieve medeburgers. Sterker nog, men biedt deze godsdienst alle ruimte definitief te wortelen en vooral te groeien binnen onze samenleving d.m.v. subsidiëring en een ongebreidelde toename van gebedshuizen. Tevens worden kritikasters van deze nieuwe Godsdienst weggezet als zijnde bruinhemden en facisten en zijn verdoemd tot eeuwig durende waakzaamheid. Dit alles onder luide instemming van onze progessieve vrienden. Eigen schuld, dikke bult, nietwaar?
Wat is er aan de hand met onze progessieve medeburger. Mijn helden van weleer zijn zelf regenten geworden en zwaaien met hun bijbel vol zgn. politiek correcte dogmas. Door overlappende belangen zien zij in die andere Godsdienst hun bondgenoot.
In mij woedt een tweestrijd: Is Wilders niets anders dan een bruinhemd, of is hij zoals mijn helden van weleer: een strijder tegen de heersende macht van politiek correcte Regenten en hun aan invloed winnende Godsdienstige vrienden. Zal Wilders ons uiteindelijk verlossen van dit nieuw verstikkende juk?

Om de discussie niet te vertroebelen door vooroordelen, lijkt het mij verstandig om de Islam te vervangen door bijvoorbeeld een conservatief Christelijke stroming afkomstig van de Bible Belt uit het zuiden van de USA waarvan een niet te verwaarlozen deel een stempel (d.m.v. intimidatie) op onze samenleving drukt waardoor kunstenaars in hun vrijheid van expressie worden belemmerd, waardoor opiniemakers in hun vrijheid van opinie worden beperkt, waardoor homofiele medemensen in hun sexuele vrijheid worden beperkt en waardoor hun conservatieve dogmas een steeds belangrijkere rol in de samenleving gaan spelen. Kortom, waardoor tegenstanders de mond wordt gesnoerd en regelrecht naar het reservaat der facisten en bruinhemden worden verbannen.
Nu het progessieve deel van het politieke spectrum zich als beschermheilige van deze Bible Belt Christenen heeft opgeworpen, worden wij overspoeld met de meest vreemde opvattingen.
Anti-semitisme, het beschimpen van homofielen en vrouwen, of het bedreigen en demoniseren van kritikasters van dit nieuwe geloof; alles wordt gebagatelliseerd tot een gevalletje overdosis tesosteron en eigen schuld, dikke bult(Abel Herzberglezing Pechtold). Een tegenwoord wordt uitvergroot tot polarisatie en opruiïng.(diezelfde Pechtold c.s.)
Onze progessieve elite is diep gezonken.

De splijtzwam komt van Links, beste mensen.

Oprechte bezorgdheid van een authentieke PSPer:
(De Pacifistisch Socialistische Partij (PSP) was een Nederlands Links-socialistische partij. De koers van de partij werd gekenmerkt door een nadruk op democratie, vredespolitiek (in het bijzonder het verzet tegen kernwapens) en socialistische economische politiek. Gedurende de jaren zeventig werden homo- en vrouwenemancipatie en milieu steeds belangrijker voor de partij.)Frank Orlemans (voormalig PSPer)

D. deWaelere
op 25-09-2010 om 08:38

@Michiel Mans; 'niet moslims kunnen nooit broeders of zusters zijn'

Huh??? Ik weet niet op welke planeet u leeft maar sinds ik via mijn youtube account regelmatig 'friendship offers' krijg van moslims over de gehele wereld, word ook ik aangesproken als 'broeder' ...
Wederzijdse belangstelling volstaat hierbij gewoon.

Ernst Oosters
op 19-09-2010 om 08:38

A little paranoia is a mood propeller! Always.

Molly Veenstra
op 19-09-2010 om 08:38

Steeds maar weer worden Wilders en andere moslemfobe vaderlanders,zoals Michiel Mans 's nachts onrustig wakker met de gedachte aan de verovering van de 'mohammedanen' van Jeruzalem, ongeveer duizend jaar geleden. Een gebeurtenis die op geen enkele manier bedreigend was voor de veiligheid van de westelijke wereld was aanleiding voor negen gewapende expedities van christelijke religieuze fanatici, die bijna tweehonderd jaar in beslag hebben genomen. Wilders' uitspraak: 'the West never harmed the islam before they harmed us' valt alleen te verklaren vanuit de blindheid voor westelijke agressie, en heeft niets te maken met de werkelijkheid.

peter destombes
op 19-09-2010 om 08:38

de sharia in New-York. Inderdaad opnieuw een speech met de groost mogelijke kortzichtige volledig haaks op onderzoeksgegevens staande onzin. Het is al bedenkelijk om moslims als groep te karakteriseren, trek je dit door dan moetn we consequent zijn en voortaan spreken over christelijke hooligans enz. Inderdaad onzin. Het valt te betreuren dat Rutte en Verhagen geen afstand nemen van deze bangmakerijretoriek.

Michiel Mans
op 18-09-2010 om 08:38

Over sharia in de VS. Aansluitend op de eerdere de link naar Boekestijn, Carel Brendel bespreekt en citeert uit diverse gegeven bronnen: http://www.hetverraadvanlinks.nl/Moslimbroeders.htm Nee, de sharia staat niet op het punt te worden ingevoerd in de VS, maar 'volstrekte kletskoek' is een andere, onjuiste inschatting van deze gevaarlijke bedreiging waar je niet vroeg genoeg bij kunt zijn.

-" Ik wil er graag op wijzen dat het in Nederland, Europa en ook de Verenigde Staten slechts gaat om een kleine minderheid moslims die niet tolerant zijn tegenover andere groepen."-

Dat bestrijd ik. Dit aantonen lukt alleen niet in drie zinnen. Toch wat voorbeelden. Moslims (m/v) trouwen nauwelijks buiten de eigen geloofsgemeenschap. Het 'eigen volk eerst' onderscheid door het denken in termen van 'broeders' en 'zusters' voor en door moslims. Niet-moslims kunnen nooit 'broeders' of 'zusters' zijn.

Over 'the West never harmed the islam before they harmed us'. Wederom niet in drie zinnen degelijk te onderbouwen. Echter, hoe vaak en breed wordt er opgeroepen tot -'oorlog tegen het Westen/ongelovigen'- en hoe vaak wordt er opgeroepen tot -'oorlog tegen de Arabieren/de islam'-. Kwamen de kruistochten, waar veel moslims nog verontwaardigd over zijn, vóór of na de verovering van Jeruzalem door de mohammedanen? Die verovering lijkt nog wel eens vergeten te worden.

Carla Wijnmaalen
op 18-09-2010 om 08:38

Ook het recente Amerikaanse rapport gelezen over de Sharia?
Het tij lijkt ook daar te gaan keren. Hier de PDF:

http://arendjanboekestijn.nl/wp-content/uploads/2010/09/Shariah-The-Threat-to-America-Team-B-Report-09142010.pdf

Ernst Oosters
op 18-09-2010 om 08:38

Meneer van Rossum, veeg de saus van uw baard en kom
een dag meelopen met mij als sociaal raadsman hier in Utrecht met moslims als klant dan kunt u zien dat ik zienderogen achteruit hol door stress en argwaan. Hier is een plus elf niet twaalf maar tien.

peter klein
op 18-09-2010 om 08:38

"Onze beroepsgroep holt zienderogen achteruit."

Praat eens met von der dunk SR, zou ik zeggen.
Ik denk dat zééér velen het niet meer goed kunnen zien.
Waaronder ene M. van Rossem..

Michiel van der Werff
op 17-09-2010 om 08:38

Wat ik apart vind is dat naar mijn weten niemand ooit heeft opgemerkt dat de overlastgevende Marokkanen in Nederland waar Wilders het altijd over heeft juist meestal geseculariseerde tweede en derde generatie allochtonen zijn. Die hebben dus vrij weinig te maken met de Islam. Jan-Dirk de Jong heeft daar nog onderzoek naar gedaan...

Albert Nesloeb
op 17-09-2010 om 08:38

'zagen' is 'zag' natuurlijk, excuus.

Albert Nesloeb
op 17-09-2010 om 08:38

Exact mijn gedachte, ik kon mijn oren niet geloven dat men de speech als een uitgestoken hand zagen. De wens is de vader van de gedachte. Met droge ogen suggereren dat we er voor moeten waken dat New York niet een nieuwe mekka wordt is te ridicuul voor woorden. Ik mag toch hopen dat, mocht dit kabinet er echt van komen, onze premier zich ook premierwaardig opstelt ten aanzien van onzin dat uitgekraamd wordt door welke volksvertegenwoordiger dan ook.

Reageren

Inloggen


Registreren
Wachtwoord vergeten
Wachwoord vergeten
Inloggen
Maarten van Rossem
Woonplaats: Utrecht
Beroep: historicus
Blogs: 28
Ik stel uw reactie op prijs, maar alleen onder vermelding van uw VOOR- EN ACHTERNAAM.  Reacties onder pseudoniem of voornaam worden verwijderd.
Laatste reacties
Maarten van Rossem
9/11 tien jaar later
En zo is het! door Marijke
Maarten van Rossem
Waarom politici weifelen om de crisis te beteugelen
Kennelijk bevalt de democratie u niet als die niet in uw... door Koos bakker
Maarten van Rossem
Gebroken belofte
'Waarom moet het kabinet alle bezuinigingen direct in de... door Michiel van der Werff
Maarten van Rossem
Osama bin Laden, symbool van wat eens was
Over Amerikaanse incompetentie gesproken: Hele... door Richard van Caem
Maarten van Rossem
De wezelachtige collaboratie van VVD en CDA
Prima stuk, ben ik het mee eens. Maar wat onbesproken... door Alex Mulder
Archief
2011 (13)
2010 (15)
t/m van 1
Klik hier voor het Thuiswinkelcertificaat